IMO söker global lösning för att minska växthusgasutsläppen från sjöfarten

IMO:s mål är att minska koldioxidutsläppen från internationell handelssjöfart i förhållande till trafikprestationen med minst 40 procent fram till 2030. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: VladVictoria

Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön sammanträder den 10–17 juni 2021.

Avsikten är att vid distansmötet besluta om en kortsiktig metod att minska växthusgasutsläppen från den internationella sjöfarten. Nordiska länder understöder effektiva globala regler för minskning av växthusgasutsläppen.

Vid förra mötet för IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön (Marine Environment Protection Commitee, MEPC) i november 2020 nådde staterna en kompromiss om regler för minskning av växthusgasutsläppen från den internationella sjöfarten på kort sikt.

Kompromissens svaghet är att den inte innehåller några effektiva sanktioner som kan vidtas i de fall där fartyg inte vidtar de korrigerande åtgärder som krävs för att minska utsläppen. Detta försvårar uppnåendet av målet för minskning av utsläppen som uppställts för 2030. Avsikten är att reglerna ska färdigställas vid mötet i juni och träda i kraft vid ingången av 2023.

Medlemsländerna i IMO har förbundit sig till målet. Den metod som nu fastslås syftar i första hand till att uppnå detta mål. IMO har för avsikt att inom de närmaste åren besluta om metoder som syftar till att minska alla växthusgasutsläpp från internationell sjöfart med minst 50 procent fram till 2050 jämfört med 2008 års nivå.

Vid sessionen fattas beslut om en utsläppsminskningsmetod där det centrala förutom att förbättra fartygens energieffektivitet också är en reglering av fartygens operativa koldioxidintensitet. Enligt detta alternativ bör koldioxidintensiteten inom den internationella sjöfarten sjunka med ytterligare minst cirka 22 procent åren 2019–2030 för att koldioxidintensiteten ska sjunka med minst 40 procent åren 2008–2030. Finland har föreslagit att isförstärkta fartygs trafikering i is ska lämnas utanför regleringen. På detta sätt skulle regleringen inte medföra någon ytterligare påfrestning för Finlands konkurrenskraft på grund av vintersjöfarten.

Vid mötet behandlas preliminärt också utsläppsminskningsmetoder på marknadsvillkor.

Den idé som nu lagts fram av några stater och rederibranschen om att samla in bränsleavgifter till en internationell forsknings- och utvecklingsfond kan fungera som grund för en marknadsmässig metod. Metoden ska dock tydligt genom prissättningen av kol leda till att fossila bränslen slopas inom sjöfarten. Vid fördelningen av fondens medel ska särskilt de minst utvecklade staterna och mindre öststater beaktas.

Vid mötet behandlas dessutom vilka konsekvenser metoderna för minskning av växthusgasutsläppen har för staterna, avgasreningssystem, fartygens barlastvatten, minskning av plastavfall som samlas i havet från fartyg och undervattensbuller. Många av de frågor som ursprungligen fanns på dagordningen har flyttats till nästa möte på grund av att mötesdagarna förkortats till följd av Corona- pandemin och distansförbindelser.