Arbetar för mer digital mobil infrastruktur

DigInfra, handlar om ett allt mer uppkopplat och elektrifierat transportsystem. Foto Drive Sweden

Projektet Kraftsamling runt städernas digitala infrastruktur för mobilitet, eller DigInfra, handlar om att hitta sätt för offentliga organisationer att tillsammans utveckla och möta utmaningar kring den digitala infrastrukturen för ett allt mer uppkopplat och elektrifierat transportsystem.

Digital infrastruktur kan delas upp i hård och mjuk infrastruktur. Den hårda är fysisk infrastruktur som till exempel master, kablar, ledningar och sensorer. Det är dessa saker som transporterar data. Den mjuka infrastrukturen handlar om lagar, standarder och begreppsanvändning och är sådant som gör att data kan delas och användas till att förbättra tjänster och funktioner i transportsystemet. 

I projektet avses olika typer av system som krävs för att funktioner och tjänster i ett mer uppkopplat transportsystem ska kunna användas som automatiserade fordon, laddinfrastruktur för elfordon, uppkopplade trafiksignaler, delningstjänster, geofencing, digitala trafikregler, leveranstjänster och kollektivtrafik.

Anledningen till att kommunerna valt att satsa på det här projektet är att de upplever en förväntan på att de ska erbjuda vissa digitala medel och resurser för att möjliggöra nya typer av transportlösningar. Samtidigt upplever de även svårigheter och utmaningar kring hur resurser ska fördelas och prioriteras, hur ansvaret ser ut i förhållande till andra aktörer och vad som bör vara prioritet att investera i.