Resandet ökar i alla trafikslag

Antal påstigningar (miljoner) per trafikslag i subventionerad regional linjetrafik. Åren 2010–2019. Graf: Trafikanalys

Under 2019 var antalet påstigande resenärer i subventionerad regional linjetrafik nästan 1,7 miljarder. Under det senaste decenniet har resandet ökat varje år, totalt med 30 procent. Det visar ny officiell statistik från Trafikanalys.

I den subventionerade regionala linjetrafiken går det att resa med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och fartyg. Mätt per invånare gjorde vi i Sverige 161 påstigningar och reste 165 mil i den trafiken under 2019. Det är tre resor och två mil mer än året innan. Buss är det största trafikslaget med cirka 860 miljoner påstigningar 2019. Under det senaste decenniet har resandet ökat i alla trafikslag, men mest i tåg- och fartygstrafiken med 58 respektive 66 procent.

Det har gått åtta år sedan den nya kollektivtrafiklagen trädde i kraft 1 januari 2012. Lagen innebar att den regionala kollektivtrafiken öppnades för privata initiativ, för att skapa fler alternativ och öka innovations­graden, vilket på sikt skulle gynna resenärer och samhälle.

Resandet i den kommersiella regionala trafiken med buss och fartyg som har tillkommit efter lagen var förhållandevis litet under 2019. Endast 0,4 procent av allt regionalt resande med buss skedde i kommersiell linjetrafik. Motsvarande andel för resande i kommersiell fartygstrafik var 3 procent.