Sveriges andel av världshandelsflottan oförändrad

Handelsflottan ökade med 5 fartyg. Foto: Trafikanalys

Den svenskregistrerade flottan av större passagerarfartyg och lastfartyg (på minst 100 brutto) ökade från 318 till 323 fartyg. Däremot minskade den totala bruttodräktigheten. Det framgår av ny officiell statistik om fartyg som Trafikanalys publicerar. Den svenskregistrerade handelsflottan passagerarfartyg och lastfartyg, ökade med 5 fartyg. 5 nybyggda tankfartyg förstärkte flottan, det bidrog till en nettoökning på +4 tankfartyg. Torrlastfartygen hade en nettominskning på -1 fartyg. Övriga passagerarfartyg hade en nettoökning på +2 fartyg. Passagerarfärjorna och Bulkfartygen var samma fartyg både 2019 och 2018. Minskningen av stora torrlastfartyg bidrog till att den totala bruttodräktigheten i den svenskregistrerade handelsflottan minskade från 2,65 miljoner till 2,48 miljoner.

Antal anställda i den svenskregistrerade handelsflottan ökade marginellt, från 3 179 till 3 194 genomsnittligt anställda per dag. Kvinnliga styrmän ökade från 18 till 23 genomsnittligt anställda per dag. Andel utländska medborgare i personalen minskade från 24 till 21 procent. Användningen av de svenskregistrerade fartygen mätt i dagar minskade något; från 979 till 969 miljoner bruttodräktighetsdagar. Sveriges andel i världshandelsflottan är oförändrad från föregående år; 0,5 procent mätt i antal fartyg och 0,2 procent mätt i brutto.