Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jul, 19 2019
Senaste Nytt...

IRU- studie: - Inget är bättre än LNG-drift

Scanias LNG-långfärdsbuss. Foto: Scania
Scanias LNG-långfärdsbuss. Foto: Scania
Publicerad av
Markku Björkman - 07 maj 2019

Nu när vägen för framtidens stadsbussar ifråga om bränsleval, verkar vara klart utstakad, innebär övergången till mer hållbar teknik för långdistansbussar ett antal nya möjligheter.

Frågan står mellan LNG, biobränslen och hybrid: Dessa är, enkelt uttryckt, de tre huvudalternativ som busstillverkarna står inför när de ska avgöra vilken driftteknik de kommer att utveckla i framtiden med tanke på förväntade dieselförbud i snabbt expanderande europeiska stadskärnor under de närmaste 15 åren.

- Idag finns inget alternativ till diesel när det gäller sektorn för långdistansbussar anser experterna i IRU (World Road Transport Organization).

Organisationen beställde nyligen en studie vars syfte var att identifiera möjliga alternativ till dieseldrivna fordon på kort- och medellång perspektiv. Studien beskriver fördelar och nackdelar ur teknisk, ekonomisk och infrastrukturell synvinkel.

Studien, som bär namnet "Coach of the Future", baseras på körprofil hos en typisk långfärdsbuss i vars resor överstiger 500 kilometer och som har en årlig körsträcka på cirka 60 000 kilometer, varav endast 10 procent körs inom stadsområden. Denna tio procent är dock avgörande för att man ska kunna avgörabranschens tekniska utveckling.

Studien hänvisar till vätskeformig naturgas, som bio-LNG, en LNG-blandning av 80 procent naturgas och 20 procent biometan.

Flytande naturgas är enligt studien en mogen teknik inom lastbilssektorn, med ett växande utbudsnät. Den svenska tillverkaren Scania lanserade världens första långdistansbuss med LNG-drift vid den senaste nyttofordonsmässan i Hannover.

Enligt studien "är detta bränsle lämpligt att användas över långa avstånd på grund av dess höga energiinnehåll och densitet.”

Därefter beskriver studien biodrivmedel, uppdelat i två familjer: FAME (biodiesel) och vätebehandlade vegetabiliska oljor (HVO). När det gäller hållbarhet, påpekar studien, erbjuder HVO "större potential för minskning av utsläpp".

Tredje och det sista alternativet, som studien har undersökt, är den dieselelektriska hybrid-tekniken som kan användas som nollutsläppsbränsle i stadskärnor. Komplicerat alternativ, säger studien, eftersom det finns ännu inte sådana produkter på marknaden.

- Konceptet med en diesel-elektrisk hybrid-buss skulle kunna fungera. Men det beror på hur långt batterierna måste transporteras. Batterierna har extra vikt och bidrar till ökad bränsleförbrukning. Därmed bör bränsleförbrukningen koncentreras på det långa avståndet och det fullt elektriska läget används enbart i stadens centrum. Tekniskt är det idag möjligt, men ekonomiskt och miljömässigt kan det bli komplicerat, betonade VD:n för Volvo Buss, Håkan Agnevall, i en intervju för tidskriften Hållbar buss,

Studieförfattarna anser att den mest lönsamma lösningen, åtminstone de närmaste 15 åren, är flytande naturgas.

- Politiska och ekonomiska lösningar kan dock genomföras enklast med bio-LNG när det gäller kort- och mellanlångt perspektiv (2023-2035). 

Ifråga om LNG-fordon behövs det emellertid ett utbrett försörjningsnät, påpekar studien.

När det gäller ekonomisk bekvämlighet kan övergången inte ske utan gynnsamt politiskt stöd.

- Energibeskattningspolitiken kan vara ett kraftfullt instrument för att stödja efterdieselscenarier i form av hållbara transporter. (...) skatteincitament och bidrag bör utformas så att de återspeglar de sanna kostnaderna för samhället (koldioxidpåverkan och energiinnehåll), och är rättvisa för skattebetalare och effektiva för industrin.

Studien påpekar att "den genomsnittliga livstiden för en långdistansbuss (13 år) kommer övergången från diesel till alternativa bränslen att leda till högre årliga kostnader (inklusive kapital, underhåll och bränslekostnader), med undantag för bio-LNG-fordon, vilket kan leda till 3,7 procent lägre årskostnader jämfört med ett Euro VI-dieselfordon på grund av lägre bränslepriser. Årskostnaden blir lägre trots högre fordonskostnader för inköp.

Även om fordon som, enligt studien, körs på HVO överstiger de totala kostnaderna för dieseldrivna fordon med cirka 14 procent på grund av högre bränslekostnader. För hybrid dieseldrivna fordon är kostnadsökningen jämfört med dieselfordon 4,3 procent på grund av högre kapitalkostnader och underhållskostnader.

Miljöpåverkan jämfört med en diesel Euro VI-buss, blir hos en bio-LNG-driven buss 50 procent lägre ifråga om utsläpp av NOx och 90 procent lägre när det gäller PM. Inga signifikanta minskningar observeras vid användning av HVO.

Annons

Annons

Annons