Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, maj, 26 2019
Senaste Nytt...

Anropsstyrd kollektivtrafik allt vanligare

Trafikanalys har studerat hur olika former av anropsstyrd trafik fungerar. Foto: Trafikanalys
Trafikanalys har studerat hur olika former av anropsstyrd trafik fungerar. Foto: Trafikanalys
Publicerad av
Peter Höök - 04 mar 2019

I rapporten "Uppföljning av integrerad kollektivtrafik i Dalarna och Kalmar län" studeras försöken att effektivisera trafikförsörjningen genom att kombinera linjetrafik med olika former av anropsstyrd trafik i Dalarnas och Kalmar län. Rapporten redovisar erfarenheter och lärdomar för andra län, till stor del skildrat av tjänstemän och politiker, men med resenärerna i fokus.

Kollektivtrafik som går i linjetrafik är – om beläggningen är tillräckligt stor – kostnadseffektiv jämfört med taxi, som ofta används för färdtjänst, sjukresor och viss skolskjuts. Genom att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig, samordna resor av olika slag, införa anropsstyrd matartrafik med mera, kan behovet av taxiresor minskas.

Därför har det under lång tid varit en ambition från regionalt håll att dels integrera olika typer av transporter som kräver särskilt tillstånd med varandra, dels integrera dem med den linjelagda kollektivtrafiken. Integrationen försvåras av att det är olika lagar som styr de olika trafiktyperna och att olika myndigheter bara ansvarar för sin del av trafiken.

Dalarnas och Kalmar län har ändå kommit relativt långt i denna integrering. I Kalmar län har processen skett över en längre tid medan man i Dalarnas län försökt genomföra omfattande förändringar på kort tid. Trafikanalys uppföljning har genomförts genom intervjuer med tjänstemän i både regionala kollektivtrafikmyndigheter, kommuner och landsting, samt genom en enkät med resenärer i kollektivtrafiken. Dessutom ingår en kort bakgrund till samhällets engagemang i frågan.

Av intervjuerna och enkäten framkom det att de allra flesta är nöjda med integreringen, så väl tjänstemän och politiker som resenärer. Tjänstemännen och politikerna upplever att trafiken blivit mer effektiv i termer av att trafiken har möjlighet att omfatta fler, genererar kortare resor och kortare vänte- och bytestider. De upplever också en förbättring för de allra flesta med volymökningar, framför allt i samband med införandet av starka stråk i båda län.

Det finns inget som tjänstemännen direkt ångrar med integreringen. Däremot är flertalet överens om att endel saker kunde gjorts annorlunda. Många av de problem man upplever idag är sådant som kan drabba den enskilde resenären på grund av att integreringen fortfarande inte gjorts fullt ut, till exempel vad gäller användandet av den anropsstyrda trafiken, fordonsanpassning och biljettsystem.

Annons

Annons

Annons