Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jun, 17 2019
Senaste Nytt...

Ny fyrmodell i Luleå farled

Foto: Sjöfartsverket
Foto: Sjöfartsverket
Publicerad av
Peter Höök - 10 dec 2018

En ny typ av fyrlykta har installerats i Luleå farled och syftet med studien är att se om lyktan kan ersätta två fyrar i en traditionell enslinje. Förhoppningsvis kan ny teknik spara stora markområden som annars behövs för nya enslinjer i farledsprojekt Malmporten.  Vattnen i Bottenviken präglas av stora fjärdar och avstånd. Det innebär i sin tur att enslinjerna blir väldigt långa och utrymmeskrävande. Vid anläggandet av en enslinje ska hänsyn tas till byggnadsminnen och naturskydd. Markexploatering i närheten av en enslinje begränsas också i hög grad.

En enslinje utgörs traditionellt av två sjömärken på stort avstånd bakom varandra. Det första sjömärket har en tavla med spets uppåt och det bakomvarande en tavla med spets nedåt. När fartyget ligger rätt i enslinjen pekar dessa spetsar mot varandra. Det inbördes avståndet mellan dessa sjömärken är varierande och beror bland annat på avstånd till farled och markens utformning. Vid enslinjen där fyrlyktan i Luleå farled monterats, är avståndet cirka 700 meter mellan främre och bakre sjömärke. Med Malmporten är förhoppningen att den vidareutvecklade tekniken med fyrlykta ska kunna spara stora markområden som annars hade behövts för enslinjer.

Ingen fyrlykta av detta slag har hitintills använts under hårda, långa vintrar så långt norrut i Sverige. Föregångaren, med väl beprövad teknik, står vid inloppet till Gävle farled – cirka 74 mil söder om Luleå. 

– Fyrmodellen från Gävle har vidareutvecklats innan den nyligen monterades på ”Björnhällan nedre” vid inloppet till Luleå. Testperioden på cirka 1,5 år kommer att visa driftförmågans kapacitet i snödrev, frostbildning och nedisning. Frågan är också hur lampor och glas klarar temperaturer under längre tid ned till 30 minus, säger Anders Dahl, projektledare och Sjöfartsverkets lotsområdeschef för norra Sverige med placering i Luleå.

Fyrlyktan har oscillerande, pendlande, osäkerhetszoner på båda sidor om den vita sektorn. Vitt ljus visar att fartyget ligger i farledens mittkorridor. Grönt respektive rött ljus visar att fartyget ligger på vänster respektive höger sida om farleden. Mellan dessa lägen finns en övergångssektor som proportionellt blandar det vita ljuset med endera färgen och som på så sätt visar hur långt fartyget ligger utanför mittsektorn.

Funktionsförmåga, såväl nautisk som teknisk, kommer sedan att analyseras av lotsarna, personal på bogserbåtar, samt befälhavare på handelsfartyg liksom isbrytarna när de passerar. Besiktning kommer också att ske på plats. Kostnaden för studien uppgår till cirka 800 000 kronor. Vid årsskiftet 2019/2020 beräknas den avslutat.

Annons

Annons

Annons