Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, mar, 23 2019
Senaste Nytt...

Industrirådet överens om önskemål till godsstrategin

Foto: Christer Wiik
Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Christer Wiik - 12 apr 2018

Industrirådet har nu lämnat ett inspel till godsstratetgin till regeringen. Industrirådet har i anslutning till detta genomfört ett riksdagsseminarium och skrivits en debattartikel på ämnet.

Industrin har för första gången gemensamt tagit fram önskemål för transportpolitiken. Det huvudsakliga önskemålet är att se en politik som fokuserar på godstransporternas nytta och medverka till handel och utveckling i hela landet. Därför måste myndigheter arbeta för alla trafikslag och inte sätta dem i motsats till varandra. Samtidigt måste ny infrastruktur framöver planeras utifrån ett godsperspektiv och bättre ta tillvara innovation och ny teknik.

Industrirådet har lämnat till regeringen sitt inspel till den kommande godsstrategin. Den gemensamma visionen för industrirådet är: ”Ett effektivt och klimatsmart logistiksystem som främjar konkurrenskraft, handel och sysselsättning i hela landet.”

I inspelet som industrirådet lämnat till regeringen lyfter vi flera förslag. Bland annat önskar industrirådet se att regeringen tillsätter ett logistikråd. Rådet kan vara Infrastrukturministerns diskussionsforum i väsentliga frågor inom transportpolitiken och utgå från godsets perspektiv. Logistikrådet bör bestå av representanter för hela logistikkedjan med varuägare (transportköpare), fackförbund, transportföretag, tjänsteföretag och logistikforskare. Logistikrådet kan framöver ha en central roll i det fortsatta arbetet med implementeringen av godsstrategin.

Svensk industri är beroende av en global marknad som kännetecknas av hård konkurrens från företag både i etablerade och nya industriländer. Tillsammans med ändrad efterfrågan, snabb teknisk utveckling, klimathot och politiska och sociala förändringar i vår omvärld ställer detta allt större krav på industrin. Viktiga förutsättningar för industrins framtid är exempelvis en utbyggd infrastruktur, väl fungerande transporter och klimatomställningen av transportsektorn.

Dessutom finns en stor utmaning i att minska klimatpåverkan genom insatser som inte leder till försämrad välfärd. För att behålla sin konkurrenskraft, och även fortsatt kunna bidra till välfärden, behöver industrin bland annat en politik som uppmuntrar/främjar effektivare transporter och som driver och skapar incitament till innovation och utveckling. Miljö och ekonomi går hand i hand om utgångspunkten är att transporterna effektiviseras.

Läs mer: www.industriradet.se

Annons

Annons