Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, okt, 20 2017
Senaste Nytt...

”Infrastrukturens väg framåt i gungning”

Foto: Christer Wiik
Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Christer Wiik - 03 mar 2016

”Sveriges Åkeriföretag stödjer det transportpolitiska målet om samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Men det innebär att transportsystemet måste vara robust, tillförlitligt och säkert. Även där vägen ofta är det enda alternativet” Det skriver Sveriges Åkeriföretag i ett pressmeddelande som sammanfattar det remissvar som gäller Trafikverkets inriktningsunderlag.  

Sveriges Åkeriföretag instämmer i Trafikverkets bedömning: ”Vägslitage- och bränsleskatt har, för de nivåer som analyserats, en marginell inverkan på transportefterfrågan på väg och på fördelningen mellan trafikslagen.”

- Det är viktigt att infrastrukturen får tillräckliga resurser. Oförändrade anslagsnivåer medför hårda prioriteringar, och nu riskerar standarden på lågtrafikerade vägar sänkas och lågtrafikerade järnvägar avvecklas. Men vägunderhållet måste hållas på en acceptabel nivå även på det lågtrafikerade nätet - där vägen ofta är det enda alternativet. Och behoven är idag mycket större än anslagen i gällande infrastrukturplan, det säger Mårten Johansson, teknikchef i Sveriges Åkeriföretag

- Att bevara transportsystemets funktionalitet på dagens nivå kräver enligt Trafikverket 6-7 miljarder mer per år än nuvarande anslagsnivå. Att ta itu med eftersläpande underhåll kräver under planperioden ytterligare 4-5 miljarder per år, menar Mårten Johansson.

- För att inom överskådlig framtid kunna uppgradera nuvarande BK1 till 74 tons kapacitet för godstrafik behövs ett tillskott på 15 miljarder. Men att genomföra detta inom befintliga anslag tar 24 år. Faktum är att nuvarande infrastruktur klarar upp till 34 meter långa fordon. De skulle kunna medverka till en nytta i samhället som är elva gånger större än kostnaden enligt Trafikverkets rapport, säger Johansson.

- För närvarande står tunga lastbilar för omkring sju procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Godstrafik på väg är central och kostnadseffektiv samt blir allt mer långsiktigt hållbar med ökad användning av tyngre och längre fordon och rena Euro VI-motorer. Med kvotplikt kan samhället styra mot fossilfria transporter, säger Johansson.

- Styrmedel för överföring av gods mellan olika trafikslag exempelvis från väg till järnväg är alltså inte lämpligt eftersom trafikslagen kompletterar varandra mycket mer än de konkurrerar. Med samordning mellan aktörer och flexibel åtgärdsplanering kan balans mellan urban och regional utveckling skapas, säger Johansson.