Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, okt, 20 2017
Senaste Nytt...

Ny metod att rena fartygens avgaser

Installering av svavelreningsutrustning modell äldre på ett fartyg i Bremerhaven. Foto: Wikipedia/Olaf Knüppel, Couple Systems GmbH
Installering av svavelreningsutrustning modell äldre på ett fartyg i Bremerhaven. Foto: Wikipedia/Olaf Knüppel, Couple Systems GmbH
Publicerad av
Markku Björkman - 26 feb 2016

Avgasreningen på fartygen i Östersjön är ett hett debattämne inom olika länders miljödepartement, transportstyrelser och rederier.- Sötvattenskrubbrar klarar utmärkt av att rena svavlet från fartygens avgaser. Därmed produceras minimal mängd spillvatten så att det i framtiden blir möjligt att bygga fartyg helt utan utsläpp av försurande svaveloxider till atmosfären. Det hävdar Jari Lahtinen, Lic. SC. (teknik) från Vasa universitet, Finland, som i en doktorsavhandling har undersökt sådana sötvattenskrubbers, som används på handelsfartyg.

Enligt Lahtinen kommer alla tidigare bestämmelser om spillvatten bli irrelevanta i nya miljövänliga fartyg. I framtiden kommer det inte att finnas något behov för utrustning för spillvattenbehandling ombord.

En skrubber används för att rena fartygsavgaser, framför allt med avseende på svaveloxider (SOX). Genom att scrubba (tvätta på engelska) avgaserna i en fin spray av havsvatten minskar utsläppet av försurande svaveloxider till atmosfären. Tvättvattnet är dock mycket surt (ca pH 3, att jämföra med havsvattnets naturliga ca pH 8) och kan innehålla andra föroreningar såsom tungmetaller och organiska miljögifter.

- Resultaten visade att färskvattenskrubbers kan ta bort svavlet betydligt effektivare från avgaserna, säger Lahtinen.

De senaste åren, har skrubbers skapat många rubriker. Rederierna har förberett sig för EU: s svavel direktiv. Direktivet om svavelutsläpp av svaveloxider trädde i kraft i början av 2015. Kravet på fenhetliga föreskrifter för svavelhalten i avgaserna har dock lett till att direktivet träder i kraft först år 2020 eller 2025.

Rederierna har varit bekymrade på grund av höga investeringskostnader vid anskaffning av skrubbrar. Investeringskostnaden för svavelskrubbrar, inklusive installation, uppgår vanligtvis till flera miljoner euro. Kostnaden varierar beroende på fartygets storlek.

Ett alternativt sätt för redarna att klara av reglerna är att välja ett annat bränsle. Lågsvavliga, högkvalitativa bränslen är betydligt dyrare än tung eldningsolja med hög svavelhalt. Priset på tung bunkerolja sjönk till 0,12 dollar per kilogram i januari 2016. Vid samma tidpunkt kostade olja med låg svavelhalt mer än två gånger så mycket.

- Den relativa skillnaden i bränslepriset är betydande och därför använder rederierna tung eldningsolja. Därmed medverkar det låga oljepriser att göra skrubbers och annan kostnads- och bränslebesparande teknologi mindre attraktivt, kommenterar Lahtinen.

 Lahtinens studie visar att installation av skrubbers är trots allt en lönsam affär för stora och medelstora fartyg med hög bränsleförbrukning, med tanke på prognostiserade långsiktiga genomsnittliga oljepriser.

För studien gjordes mätningar på tankfartyget Suula och på containerfartyget Container VII. Suulas skrubbers var det första certifierade exemplaret i världen. Dessa data har använts för att värdera skrubbrarnas tekniska relevans för handelsfartyg. Dessutom analyserade Lahtinen kostnadseffektiviteten och miljömässiga belastningen hos skrubbrar.

Enligt studien avlägsnas svaveldioxiden från avgaserna effektivt. Skrubbrarna i sin tur upptar endast ett par meter i diameter av fartygets nyttoyta. Vattnet sprutas in i skrubbrarna och avgaserna tvättas rent från svavlet. En tank bidrar till att det inte heller finns behov av att behandla spillvattnet ombord och eller pumpa det överbord. Istället kan det transporteras till hamnen och ledas vidare via rörledningar till ett avloppsreningsverk.