Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jul, 19 2019
Senaste Nytt...

"Åkeriföretagen allt bättre på trafiksäkerhet"

Foto: Christer Wiik
Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Christer Wiik - 17 jun 2014

År 2030 förväntas transporterna i Sverige ha ökat med 50 procent, och i takt med att fler lastbilar trafikerar våra vägar krävs större satsningar på trafiksäkerhetsarbete. En ny undersökning från Sveriges Åkeriföretag och Trygg-Hansa visar att nästan sju av tio åkerier anser att trafiksäkerhetsarbete är högre prioriterat i dag än för fem år sedan. Fortfarande saknar dock över 30 procent en policy för trafiksäkerhetsarbete. Dessutom upplever åkerierna att knappt en av tre kunder har en god förståelse för trafiksäkerhetsarbete inom transportnäringen.

Åkerinäringen i Sverige består i dag av cirka 10 000 åkeriföretag med över 57 000 lastbilsförare. Transportnäringen växer med rekordfart, Trafikverkets prognos är att transporterna kan öka med 50 procent fram till år 2030. I takt med att mängden transporter ökar är det viktigt att aktivt arbeta för en sund branschstandard gällande trafiksäkerhet. En ny undersökning från Sveriges Åkeriföretag och Trygg-Hansa visar att trafiksäkerhet blir allt mer prioriterad hos åkerierna. 66 procent anser att trafiksäkerhetsarbete är mer prioriterat på företaget i dag än för fem år sedan och drygt nio av tio svarar att trafiksäkerhet har hög prioritet inom företaget, men ändå saknar 33 procent en policy gällande trafiksäkerhetsarbete.

- Samtidigt som samhälle och företag i allt högre utsträckning satsar på långsiktigt hållbara lösningar så växer klyftan mellan de bästa och sämsta transportköparna. Det är en positiv utveckling att åkeriföretagen prioriterar trafiksäkerhetsarbete, även om förbättringsarbetet behöver fortsätta. Tack vare tydligare åtaganden kan det göras tydligare skillnad på en bra och en dålig transport, säger Birgitta Härle, trafiksäkerhetskunnig på Sveriges Åkeriföretag.

Undersökningen visar också att det ökande engagemanget inte märks av från kundsidan. De svarande i undersökningen anser att var tredje kund saknar förståelse för vikten av trafiksäkerhetsarbete, och fler än varannan anser att det inte har skett någon förändring gällande kunders krav på trafiksäkerhetsfrågor under de senaste fem åren.  Olyckor med dödlig utgång minskat sedan 2012  Ny statistik från Trafikanalys visar att andelen tunga lastbilsolyckor med dödlig utgång eller svår personskada under 2013 har minskat med 32 procent jämfört med 2012. 2012 dödades eller 51 personer svårt i olyckor där en tung lastbil var inblandad. Motsvarande siffra 2013 var  35.

- På Trygg-Hansa har vi länge arbetat med att utbilda yrkesförare, till exempel genom initiativet Skadestop, där vi efter en analys av åkeriets verksamhet och förarnas arbetssituation letar efter möjligheter att förbättra till exempel trafiksäkerheten ytterligare, säger Thomas Smedäng, branschansvarig för yrkestrafik på Trygg-Hansa.

Sammanfattande resultat från undersökningen: 

- 93 % anser att trafiksäkerhet är en ganska högt eller väldigt högt prioriterad fråga på företaget. - 66 % anser att trafiksäkerhet är en mer prioriterad fråga i dag jämfört med fem år sedan. - 65 % har en trafiksäkerhetspolicy. - 32 % upplever högre krav från kunde i dag jämfört med fem år sedan. - 52 % anser att det inte har skett någon förändring gällande kunders krav på trafiksäkerhetsfrågor de senaste fem åren. - 28 % upplever att kunderna inte har en god förståelse avseende trafiksäkerhetsarbete. - En av tre företag (29 %) säger sig ha uppföljning i frågor kring trafiksäkerhet.  - 38 % säger sig arbeta målinriktat med frågor kring trafiksäkerhet.

Trafiksäkerhetarbete innefattar förutom tydligt ledarskap och kontinuerlig uppföljning:

• Att följa trafikregler och hastighetsbegränsningar

• Att följa regler om kör- och vilotider

• Att lasta och säkra godset korrekt

• Att bara använda besiktigade fordon

 

Annons

Annons

Annons